Regulamin korzystania z usług hostingowych Net4You

 

§1 PRZEDMIOT

 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z usług hostingowych Net4You a osobą/podmiotem korzystającym z usług Net4You (zwanym dalej Klient).
 2. Założenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będę rozpatrywane.
 3. Net4You zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich swoich Klientów pocztą elektroniczną (e-mail).
 4. Net4You zastrzega sobie możliwość zmiany oferty i usług będących przedmiotem wykonywania działalności firmy, o czym poinformuje wszystkich swoich Klientów pocztą elektroniczną (e-mail).

§2 OPŁATY

 1. Na 14 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego Net4You wyśle każdemu Klientowi wiadomość przypominająca o możliwości wydłużenia abonamentu, według cen zamieszczonych na stronie w momencie dokonywania opłaty. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, to usługa zostanie zablokowana. Jeżeli w przeciągu kolejnych 14 dni nie wpłynie opłata powiększona o równowartość miesięcznego abonamentu dotychczas użytkowanego konta to takie konto zostanie definitywnie usuniete.
 2. Opłata abonamentowa jest wyłącznie opłatą za posiadanie i użytkowanie konta na serwerze Net4You
 3. Net4You nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.

§3 PRYWATNOŚĆ

 1. Net4You zapewnia prywatność poczty elektronicznej Swoim Abonentom - nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe Net4You
 2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.
 3. Net4You nie udostępnia danych osobowych Klientów osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
 4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Net4You w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Net4You

 1. Serwery Net4You są dostępne dla Klientów przez całą dobę. Net4You zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacją systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy operatorów międzynarodowych itp.).
 2. Za brak dostępu do serwerów z winy Net4You trwających powyżej 24h Net4You zobowiązuje się do wydłużenia okresu abonamentowego o dzień za każde rozpoczęte 24h przerwy ponad 1-dniowy okres przerwy.
 3. Net4You nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów powstałe w wyniku:
 4. Net4You nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Klienta.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA

 1. Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. Net4You zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
 3. Klient nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do konta, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej lub innych usług bez wiedzy i zgody Net4You

§6 OGRANICZENIA

 1. Na swoich serwerach Net4You zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
 2. Prawo do uruchamiania skryptów i programów w ramach wykupionej usługi przysługuje tylko i wyłącznie Właścicielowi danej usługi.
 3. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, Net4You zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na kontach Abonentów. O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną (e-mail) wraz z opisem i uzasadnieniem poczynionych kroków.

§7 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Rezygnacja z usług świadczonych przez Net4You na wniosek Klient nie zobowiązuje Net4You do zwrotu opłaty za świadczoną usługę.
 2. Wypowiedzenie umowy na wniosek Net4You zobowiązuje go do zwrotu Klient niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę.
 3. Umowa między Klientem a Net4You wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 7 dni od momentu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi.

  drukuj umowę